Основні напрямки діяльності

 

Державна установа “Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Засновником Центру та його Органом управління є Державна санітарно-епідеміологічна служба України.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами Органу управління.

 

МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

1. Центр створено з метою забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2. Лабораторні та інструментальні дослідження і випробування для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться Центром за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів зі здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, затвердженого керівником Органу управління, а також позапланово в установленому законодавством порядку.

3. Для досягнення мети, Центр здійснює такі основні види досліджень і випробувань:
3.1 мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, токсиколого-гігієнічні, фізичні, радіологічні, молекулярно-генетичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т. ч. діагностичні;
3.2 дослідження стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;
3.3 дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
3.4 здійснює діяльність, пов’язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекрусорів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

4. Центр має право здійснювати за плату інші види діяльності, до яких належать:
4.1 проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
4.2 проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
4.3 визначення вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах;
4.4 проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
4.5 видання та реалізація методичних, інформаційних та інших друкованих, аудіовізуальних, електронних матеріалів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
4.6 розробка, експлуатація та супровід програмного забезпечення та автоматизованих систем;
4.7 виготовлення, реалізація та випробування поживних середовищ для мікробіологічних досліджень;
4.8 розведення і реалізація лабораторних тварин;
4.9 навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
4.10 проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами (розроблення, випробування, виробництво, фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля);
4.11 зберігання, облік, розподіл, доставка медичних і ветеринарних діагностичних, профілактичних, імунобіологічних препаратів, поживних середовищ, штамів мікроорганізмів та лікарських засобів, штамів мікроорганізмів та лікарських засобів проти збудників інфекційних хвороб;
4.12 організація проведення конференцій, семінарів, виставок та інших заходів.

5. Центр має право виконувати роботи, надавати послуги, що не відносяться до адміністративних та пов’язані з його основним видом діяльності, для громадян і юридичних осіб за плату згідно з законодавством.

6. Для виконання робіт (надання послуг), а також виконання інших функцій Центр має право:
6.1 звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань;
6.2 укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
6.3 здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
6.4 здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;
6.5 залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
6.6 здійснювати інші права, що не суперечать законодавству;

7. Центр здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення своєї роботи:
7.1 придбаває матеріальні ресурси у підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
7.2 створює належні умови для праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо;
7.3 здійснює соціальну діяльність відповідно до законодавства.