Про вплив радiотехнiчних об’єктiв на здоров’я людини

mobilka

3 розвитком науково-технiчного прогресу, наше життя неможливо уявити без сучасної технiки. Де б ми не були: на роботi, в навчальних закладах та й у побутi все бiльше наш час підкорює комп’ютер, телевiзор, DVD-плеєри, мобiльнi телефони, до того ж, здаєтъся неможливим ведення домашнього господарства без сучасних холодильникiв, мiкрохвильових печей  та інше. Уci цi «блага цивілізації» ми використовуємо щодня,  не замислюючись, що всі вони є джерелами електромагнiтних випромiнювань. В Україні, як i в усьому світі, спостерігається стрімке збiльшення кiлькостi таких джерел – щодня будуються та реконструюються базовi станції стiльникового зв’язку, дообладнуються та реконструюються телерадiопередавальнi центри, об’ єкти радiонавiгацiї радiолокацiйнi станції (РЛС), станції супутникового зв’язку, активно використовуються бездротовi способи передачi даних у мережi Інтернет, встановлюються локальнi офiснi бездротовi мережi,  тощо.

Однак, найбiльшу стурбованiсть у населення викликають базовi станції стiльникового зв’язку, якi будуються в безпосереднiй близькостi до мiсць перебування людини (житловi та громадськi будiвлi, вiдкритi території,  тощо).

Система мобiльного стiльникового зв’ язку складається з базових станцiй, поєднаних мiж собою центром комутації та контролером, а також зi стiльникiв, у яких мiститься абонентське обладнання. Передача iнформацiї мiж базовою станцією та абонентським обладнанням здійснюєтъся за допомогою електромобiльних хвиль. Причому електромагнiтну енергiю випромінює не вся базова станцiя, а лише приймально-передавальнi та радiорилейнi антени, якi для забезпечення більшої зони покриття встановлюються на значнiй висотi щодо поверхнi землi й розташовуються на металевих вежах або наявних спорудах (труби котелень, висотнi будівлі,  тощо). Мiсце розташування базової станції визначається, виходячи з необхiдностi забезпечити покриття та якiсть зв’язку, i зумовлене наявнiстю примiщень i територiй, що вiдповiдають технічним вимогам для встановлення вiдповiдного обладнання. Розташованi поряд будинки не перебувають пiд впливом випромiнювання базової станції, оскiльки «промінь» завжди спрямовується над сусiднiми спорудами або мiж ними з метою забезпечення якiсного зв’язку. Дозволяється встановлювати одну i бiльше базових станцiй на громадських i житлових будинках за умови, що сумарний рiвень електромагнiтного випромiнювання не буде перевищувати гранично – допустимий рiвень, встановлений санітарними нормами.

Для операторiв мобiльного стiльникового зв’язку видiляються дiапазони частот, якi не перетинаються з частотним спектром телебачення. Обладнання базових станцiй має сертифiкати вiдповiдностi та висновки щодо електромагнітної  сумісності, якi дають право на встановлення обладнання з визначеними умовами користування радiочастотним ресурсом України. Таким чином, вплив на побутовi прилади, у тому числi телевiзор, – неможливий.

Принцип дії  мобiльного зв’язку полягає в тому, що абонент, який знаходиться в зонi базової  станції, за допомогою стiльникового телефону через радiоканал з’єднується з базовою станцією, далi сигнал через мережу базових станцій передається на вiдповiдну вiдстань (сотні кілометрів), та встановлюється зв’язок з абонентом. 

Задля того, щоб робота базових станцiй та iнших радiотехнiчних об’єктiв не завдавала шкоди здоров’ю населення кожна базова станцiя, згiдно з вимогами «Державних санітарних норм i правил захисту населення вiд впливу електромагнiтних випромiнювань», повинна мати санiтарний паспорт, який кожні 5 років поновлюється.

Окрім Державної санітарно-епідеміологічної служби  контроль за встановленням та експлуатацією базових станцій здiйснюють Державна служба з надзвичайних ситуацій України, Державна служба з питань праці, ДЦ «Укрчастотнагляд».

3 метою захисту населення України вiд впливу електромагнiтних випромінювань і реалiзацiї безпеки для здоров’я та життя людини наказом Міністерства охорони здоров’я України №239 вiд 01.08.96 р. були розроблені та затвердженi «Державнi санітарні норми i правила захисту населення вiд впливу електромагнiтних випромiнювань». 3азначенi Санітарні норми разом iз методичними вказiвками до них дозволяють суворо регламентувати умови розмiщення та експлуатації базових станцiй мобiльного стiльникового зв’язку i тим самим забезпечити належний захист здоров’я населення вiд впливу електромагнiтних полiв, що виникають у навколишньому середовищi. Вiдповiдно до саннітарних норм, рівні електромагнiтного поля, що створюються базовими станціями мобiльного стільникового зв’язку на території, призначенiй для забудови, у примiщеннях житлових i громадських будинкiв, лiкувально-профiлактичних, оздоровчих, дитячих дошкiльних i шкiльних закладiв, у будинках iнвалiдiв i людей похилого віку, зонах вiдпочинку, на дитячих i спортивних майданчиках,  тощо не повиннi перевищувати гранично-допустимий рівень – 2,5 мкВт/см2. Встановленi в Україні гранично-допустимі рівні електромагнiтного випромiнювання набагато жорсткiшi, нiж норми, рекомендовані  Мiжнародною комісією iз захисту вiд неiонiзуючого випромiнювання та встановленi в iнших країнах  світу.

Враховуючи актуальнiсть питань, пов’язаних з роботою радiотехнiчних об’єктів, для кожної людини прiоритетним є питання впливу електромагнiтного випромiнювання на здоров’я. Електромагнiтнi хвилi, поширюючись у просторi, переносять енергiю на значнi вiдстанi. В залежностi вiд частоти чи довжини хвилi (цi величини взаємопов’язані) електромагнiтнi хвилі відносять до рiзних дiапазонiв. Хвилi рiзних дiапазонiв по різному  взаємодіють з фiзичними тiлами.

На сьогоднi, видiляють два види впливу електромагнiтного випромiнювання на органiзм людини – це тепловий та інформаційний.

Тепловий – спостерігається при вiдносно високих рiвнях електромагнiтного поля та пов’язаний iз перетворенням потлинутої електромагнітної енергії в теплову. 3азвичай процеси терморегуляції в органiзмi розсiюють вироблене тепло, помiтне нагрiвання тканин можливе за досить високого рівня напруженості електромагнітного поля.

Iнформацiйний – цей вид впливу на сьогоднi мало вивчений, однак вважається, що він спостерігається при впливi малоiнтенсивних рівнів електромагнiтного поля. Поняття iнформацiйного впливу означає формування бiологiчного ефекту за рахунок енергії самого органiзму, зовнiшнiй вплив дає лише поштовх, «iнформацiю» для розвитку реакцй органiзму.

Дуже часто радiохвилi порiвнюються з так званою «радіацією». Однак порівняння помилкове, оскільки радіохвилі належать до спектру неіонізуючого випромінювання можуть викликати нагрiвання тканин, а «радіація» – радiоактивне випромiнювання, належить до спектру iонiзуючого випромінювання, яке спричиняє структурні змiни в тканинах та може завдати суттєвої шкоди здоров ‘ю людини.

Вивченням питань впливу електромагнiтних випромiнювань на здоров’я людини займається велика кiлькiсть державних i недержавних науково-дослідних установ, а також мiжнароднi органiзацiї, основні з яких Всесвiтня органiзацiя охорони здоров’я (ВООЗ) та Мiжнародний комітет з неiонiзуючого випромiнювання. Протягом останніх років ВООЗ проводяться дослiдження щодо потенційного взаємозв’язку мiж роботою радiочастотних передавачiв та виникненням раку. Однак, у результаті цих дослiджень не було отримано фактичних даних, якi пiдтверджують, що вплив радiочастотних сигналiв призводить до збiльшення ризику захворювання на рак.

Враховуючи вищевикладене та результати дослiджень Мiжнародних органiзацiй у сферi електромагнетизму, можна констатувати, що на сьогоднi вiдсутнi будь-які переконливi факти впливу малоiнтенсивного електромагнітного випромiнювання вiд базових станцiй мобiльного стiльникового зв’ язку та бездротових мереж на стан здоров’ я населення.